เกี่ยวกับเรา 
 
          สุรพรรณคลินิกสืบทอดเจตนารมณ์จากคุณหมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เจ้าตำรับแพทย์แผนตะวันออก ที่ค้นคว้าและศึกษาความเกี่ยว เนื่องของวิชาแพทย์แผนตะวันออก ทั้งอายุรเวทอินเดีย แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน จนมีความล้ำลึกเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์อย่างแท้จริง ผสมผสาน กับการวิเคราะห์โรคด้วยการแพทย์แผนตะวันตก โดยการนำหลักการด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการเตรียมยาสมุนไพรและพัฒนารูปแบบให้รับประทานง่าย เน้นยามีคุณภาพดี ส่งผลดีต่อการรักษา ตำรับยาที่คิดค้นเพื่อใช้ในการรักษาจะไม่เกิดผลข้างเคียงหรือส่งผลต่ออวัยวะ ภายในร่างกาย แต่กลับช่วยปรับร่างกายให้เข้าสู่ความสมดุลอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยจะสุขภาพแข็งแรงจากภายในและหายจากอาการของโรคอย่างยั่งยืน
 
          ตำรับยาของคลินิกสุรพรรณการแพทย์แผนไทย เกิดจากการค้นคว้าในการรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนา ตำรับยาที่ผสมผสานประสิทธิภาพของสมุนไพรตามหลัก วิชาการแพทย์แผนตะวันออกอย่างลงตัว ทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกชนิดหายยั่งยืน ซึ่งเน้นการวินิจฉัยและการรักษาโรคโดยใช้วิชาพลังปราณจักระ เป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันออกซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่า ‘การตรวจประตูลม’ ทางจีนเรียกว่า ‘แมะ’ อินเดียเรียกว่า ‘กูรูนาดี’ วิธีนี้จะทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคว่ามาจากที่ใด จากนั้นจึงเลือกใช้ตำรับยาที่มีมากกว่า 30 ตำรับเพื่อทำการรักษาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง  
 
"คำแนะคำสำหรับผู้ที่สนใจ และศรัทธาในการรักษาโรคแบบแผนโบราณ"
          ให้ผู้ป่วยพิจารณารับการรักษาจากหมอที่มีใบประกอบโรคศิลปะ  ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในโรคนั้นๆเพราะในปัจจุบันมีหมอแผนโบราณ เปิดให้บริการรักษาอยู่ทั่วไป  หากเข้าไปรับบริการจากหมอแผนโบราณที่ไม่มีความรู้จริงๆการรักษาก็จะไม่ส่งผลดีตามที่ควรเป็น และอย่าได้ไปหลงเชื่อคำโฆษณา ชวนเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณของยาสมุนไพรต่างๆควรปรึกษาหารือความรู้เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจใช้
 
 
         "ประวัติการก่อตั้ง สุรพรรณคลินิก และผู้สานงานต่อ"
 

 

 

คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช
Suraphan  Sirithamwanich


 

          คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และอาจารย์อาจารย์พิเศษการแพทย์แผนไทยคณะเภสัชศาสตร์ ภาควินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงมีงานเขียนหนังสือด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 เล่ม คือ ปรัชญาการแพทย์ตะวันออก โหราศาสตร์ในวิชาการแพทย์แผนไทย ปราณจักระไทเก๊ก แมะยืดชีวิตจับชีพจร และนวด พลังจักรวาลชุบกายสลายโลก 

 

 

 

คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช  พท.ภ,พท.ว
Rattabol  Sirithamwanich


 

คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช 

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศณียบัตรประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม

ประกาศณียบัตรประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม

 

คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช ศึกษาค้นคว้า รับสืบทอดแนวทางการรักษาโรคและความรู้ทางสมุนไพรจากคุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจปราณ และ ปรุงตำรับยาสมุนไพร ไทย จีน ตามตำรับดั้งเดิม เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมให้คำปรึกษากับทีมแพทย์ในโรงพยาบาล ทั้งทางภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้บริหารสุรพรรณคลินิกทั้ง 3 สาขา

 

 

 

คุณหมอธัชวรรณ  ศิริธรรมวานิช  พท.ภ,พท.ว
 


คุณหมอธัชวรรณ  ศิริธรรมวานิช

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

Arts of Business English มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศณียบัตรประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม

ประกาศณียบัตรประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม

 

คุณหมอธัชวรรณ  ศิริธรรมวานิช ฝากตัวเป็นศิษย์กับ หมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข ติดตามอาจารย์เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามหลักแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์และคัมภีร์โบราณตามกฏเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข วิธีการตรวจโรคตามหลักตรวจชีพจรแผนจีน วิธีใช้ยาสมุนไพรเป็นตำรับยาตามหลักแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิม วิธีใช้ยารวมทั้งสรรพคุณและคุณสมบัติของสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทย-จีน เน้นวิธีรักษาดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ปัจจุบัน เป็นแพทย์ประจำที่สุรพรรณคลินิก และเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนตะวันออกอีกทั้งยังเป็นผู้บริหารสุรพรรณคลินิกทั้ง 3 สาขา

 

 

สุรพรรณคลินิก โทร : 021972699